top of page

SERVIS

1/ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ  (dříve podvojného účetnictví)
 
 • kompletní zpracování účetnictví

 • vedení všech zákonem požadovaných účetních knih a evidencí

 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví

 • kontrola zálohových plateb v účetnictví

 • zpracování leasingových a úvěrových smluv

 • vedení evidence majetku

 • vedení skladové evidence

 • saldokonto

 • vedení pokladní knihy

 • vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta

 • zpracování přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní (na vyžádání klienta sestavení měsíční, čtvrtletní uzávěrky a sestavy)

 • zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient zaregistrován

 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly a podobné účetní služby

 • účtování zahraničních faktur (EU, třetí země)

Team
3/ vedení mezd a personalistika
 
 • kompletní zpracování mezd a personalistika

 • vedení personální agendy

 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců u příslušné Správy sociálního zabezpečení a jednotlivých zdravotních pojišťoven

 • zpracování mezd zaměstnanců

 • příprava výplatních pásek pro zaměstnance, předání mzdových výplatních listin

 • odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů

 • odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování daně

 • odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně

 • provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance

 • vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance

 • vystavení Evidenčních listů důchodového zabezpečení (ELDP) pro příslušnou správu sociálního zabezpečení

 • výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd zaměstnanců

 • vyhotovení a předání příkazu k úhradě plateb odvodů z mezd do bankovního ústavu

 • vyhotovení potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance

 • zastupování na úřadech při kontrolách

 • poradenství v oblasti pracovně-právní oblasti

2/ vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 
 • daňová evidence předaných dokladů

 • peněžní deník

 • pokladní kniha

 • přehled o příjmech a výdajích

 • přehled o majetku a závazcích

 • kniha pohledávek a závazků

 • zpracování přiznání k DPH (záznamová povinnost)

 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur

 • kontrola zálohových plateb

 • zpracování roční účetní závěrky

 • zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP

4/ daňové poradenství
 
 • zpracování všech druhů daňových přiznání pro právnické a fyzické osoby

 • daň z příjmů,

 • daň z přidané hodnoty,

 • silniční daň,

 • daň z nabytí nemovitých věcí,

 • daň z nemovitých věcí,

 • zpracování kontrolních a souhrnných hlášení k DPH

 • zpracování hlášení INTRASTAT

 • zpracování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,

 • výpočet odložené daně,

 • odložení termínu podání daňového přiznání k DPPO nebo DPFO na základě plné moci,

 • komunikace s finančním úřadem na základě plné moci (zastupování při kontrolách apod.),

 • poradenství v oblasti zdanění při obchodování na mezinárodní úrovni,

 • daňové poradenství vztahující se k procesům transformace společností, volba právní formy podnikání,

 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska,

 • komplexní posouzení daňové situace zákazníka,

 • daňová optimalizace – minimalizace daňového zatížení zákazníka při využití všech legálních prostředků,

 • posouzení interních daňových kontrol a systémů z hlediska efektivnosti a účinnosti,

 • dohled nad vedením účetnictví z hlediska daní,

 • upozorňování na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh,

 • daňové konzultace k aktuálním problémům,

 • informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích,

 • vydávání stanovisek k různým sporným daňovým otázkám.

5/ zajištění právního servisu
 
 • příprava mandátních, zprostředkovatelských a obchodních a ostatních smluvních dokumentů dle právních norem České republiky

 • zajištění všech pracovněprávních smluv dle zákoníku práce

 • zajištění plných mocí, valných hromad, zápisů do Obchodního rejstříku, rozhodnutí společníků a mnoho dalšího

 • Máte s něčím problém? Jsme tu od toho, abychom jej společně s Vámi vyřešili.

6/ administrativní služby 
 
 • Najdeme vám efektivní osobní asistentku. Naše asistentka vám pomůže vyřešit krátkodobé či dlouhodobé administrativní záležitosti, zajistí komunikaci s úřady, zorganizuje úkoly a zařídí vše potřebné k tomu, aby váš byznys neustále rostl.

7/ řízení projektů
 
 • Díky projektovému řízení vám pomůžeme dosáhnout úspory peněz, mít více volného času či zvýšíme kvalitu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Zavolejte nám, napište e-mail nebo využijte socíální sítě.

bottom of page